مایکروسافت در اعداد!

مایکروسافت امروز یک سایت جدید به نام “Microsoft by the Numbers” معرفی کرد . هدف اصلی مایکروسافت  از معرفی این سایت نشان دادن  آمار خدمات مایکروسافت در قالب اعداد است. برای مثال در حال حاضر  چند میلیون نفر از outook استفاده می کنند؟ ویندوزفون چند اپلیکیشن دارد؟ و..  فکر میکنم  نیاز به توضیح  بیشتری نباشد برای دسترسی به  این سایت و دیدن  آمار به وبسایت “Microsoft by the Numbers” مراجعه  کنید